Likviditetsforvaltning

Selskapet eier og forvalter en verdipapirportefølje som tjener som likviditetsbuffer. Verdipapirene består av to underporteføljer, likviditetsreserveporteføljen og PHA-porteføljen (Portfolio Hedge Agreement), som er beskrevet nedenfor.

Likviditetsreserveporteføljen

Likviditetsreserveporteføljen ble etablert i første halvdel av 2008, etter at selskapet inngikk porteføljesikringsavtalen. Hensikten med porteføljen er å sørge for en likviditetsbuffer i scenarier hvor det er en ubalanse mellom forfall på eiendels- og gjeldssiden av balansen, og en buffer for svingninger i kontantstrømprofilen. Plasseringene gjøres i pengemarkedsinstrumenter som sertifikater, deposits, repo-avtaler og bankinnskudd, og i verdipapirer som obligasjoner og OMF-er (obligasjoner med fortrinnsrett). Verdipapirene i likviditetsreserveporteføljen har kortere vektet gjennomsnittlig forfall enn de i PHA-porteføljen

PHA-porteføljen

PHA-porteføljen består av verdipapirer hvor markedssvingningene er sikret gjennom porteføljesikringsavtalen (PHA) som ble undertegnet 1. mars 2008. Med denne avtalen påtok selskapets eiere seg å sikre mot ytterligere reduksjoner i porteføljens markedsverdi (inntil NOK 1,5 milliarder) etter den datoen, inkludert kredittap. Verdipapirene i porteføljen holdes i hovedsak til forfall og er primært senior bankobligasjoner, høyt ratede ABS-er (asset-backed securities) og noen obligasjoner utstedt av norske sparebanker uten rating.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01
  Fax: +47 22 01 22 02

  Org.no: 816 521 432

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart